ข้อมูลผู้ร้องเรียน
หมายเลขบัตรประชาชน *    
รหัสผ่าน *    
ชื่อ - นามสกุลตามบัตรประชาชน *    
ที่อยู่/สถานที่ติดต่อได้ *    
ตำบล *    
อำเภอ *    
จังหวัด *    
รหัสไปรษณีย์ *    
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *    
อีเมล    
ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาตรวจสอบ ประสานงาน เผยแพร่ ต่อ ปปท. ปปช. และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ (I certify that the facts of the complaint filed is responsible for the facts and truth above all.)

CAPTCHA  

กรุณากรอกข้อความตามรูป :